Posaments in grave Huddinge 154:1

Images

Images showing objects from Huddinge 154:1:

Grave Huddinge 154:1 showing Posaments: P23, P24

Image Details

Grave Huddinge 154:1 showing Posaments: P23, P24

Image Details

Grave Huddinge 154:1 showing Posaments: P23, P24

Image Details

Grave Huddinge 154:1 showing Posament: Huddinge Knot

Image Details

Grave Huddinge 154:1 showing Posament: Huddinge Knot

Image Details

Texts

Source texts referencing Huddinge 154:1

På grund av vägomläggningar vid väg 226 undersökte och borttog Riksantikvarieämbetet UV, sommaren 1980, fornlämning RAÄ 154 i Huddinge sn, Södermanland. RAÄ 154 var ett gravfält från vikingatid som utgjordes av tre högar (A13, A14, A15), två omarkerade skelettgravar (A16, A18) och en osäker stensättning (A17). A14, A15 och A17 var delvis skadade av sentida nedgrävningar. Tillsammans med RAÄ 153, 160, 44 och troligtvis RAÄ 42 har RAÄ 154 utgjort en del av ett större gravfält. RAÄ 154 var beläget sydsydöst om Fullersta gård, ca 39-41 m ö h. Fynden från högarna bestod bl a lerkärl, keramik, brända ben, eldslagningsflinta, pärlor av glas och glasfluss, pärlor av silvertråd, tre hängen av silvertråd i form av posamentknutar, en torshammarring med påträdda ringar, kammar, fragment av järn och brons, bronsskållor, nitar, nubb och ett klippt silvermynt. Fynden i skelettgravarna utgjordes av lerkärl, fragment av järn och den återanvända knappen av ett vendeltida ryggknappspänne. Knappen, som består av brons och guld, hade en bevarad textilknut trädd genom bottenhålet och vilade på ett underlag av näver och fjäderrester. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: UV 1987:8. Gravarna vid Huddinge centrum – fragment av det förhistoriska Fullersta. Utarbetad av Marianne Foghammar-Summanen 1987. Handlingar i ATA.

"1) Hög, undersökt och borttagen, 8 m diam och 0,7 m h. Bevuxen ikanten med en tall och i övrigt flera enbuskar.4 m SSÖ om nr 1 ärnr: 2) Hög, undersökt och borttagen, 6 m diam och 0,6 m h.Bevuxen med ett par tallar 1 m NV om nr 2 är nr: 3) Hög(?), restav, undersökt och borttagen. Nu återstår ett segment, 6x4 m(NÖ-SV) och 0,3-0,5 m h. Övertorvad. SSÖ om nr 2 är ettparoregelbundna, intill 0,2 m h, förhöjningar, möjligendemolerade fornlämningar" Beskrivning tagen från 1950-årsinventering. vid undersökningen 1980 undersöktes 6 gravar. Fynd:pärlor och hängen av silvertråd, pärlor av glas och glasfluss, 1vikt, nitar och skållor av brons, 1 torshammare av järn, 1 knivoch nitar av järn, fragment av benkammar, brända ben och kol,ryggknappsspänne av brons lerkärl, järnfragment. Datering:Högarna-vikingatid. Skelettgravarna-vendeltid? ev senare. T